Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

Daklozenopvang vergrendeld

afdrukken
Deze werkgroep is niet meer actief


Werkgroep Daklozenopvang op IJburg

De werkgroep daklozenopvang wil de belangen behartigen en de stem vormen van de IJburgers. Zij wil informatie verzamelen en verspreiden. Zij wil onderzoeken hoe en of de daklozenopvang zijn vorm zou moeten krijgen op IJburg. De werkgroep erkent het belang van het opvangen van daklozen. De plek en de omvang worden door de werkgroep kritisch bekeken. Zij wil gesprekspartner zijn in het overleg tussen de belanghebbende partijen inzake het Martien Schaapershuis. Daarnaast wil zij voorwaarden scheppen waarbinnen het welslagen van het project gegarandeerd kan worden.

leden van de werkgroep

Steven Boland
Marco van de Weg
Marina van der Heiden
Mirjam van Belzen
Tanja Hendriks
Arent Maring

Mail voor meer informatie of om mee te doen aan de werkgroep naar steven@steigereiland.com

Nieuws januari 2006

De bouwaanvraag is te bekijken op steigereiland.com (cache)

Nieuws december 2005

De laatste impressies van het gebouw zie je hier.

Verslag van het overleg tussen de verschillende partijen en de werkgroep
14 december 2005, bezoekerscentrum IJburg

Aanwezig: Steven Boland (bewoner), Marco van de Weg (bewoner), Tanja Hendriks (bewoner), Marlies Veldman (Ymere), Niels Bon (Ymere), Iris van der Horst (PBIJ), Frans Kool (HVO/Querido), Ellen van Lente (De Vaart) en een projectcoördinator stadsdeel Zeeburg.

Iris van der Horst leidt de vergadering. Zij opent met de mededeling dat dit de laatste vergadering zal zijn die door het PBIJ georganiseerd wordt. Frans Kool laat weten dat er op 2 februari een eerste vergadering gepland staat voor de in het leven te roepen bewonerscommissie. Het gaat om ongeveer 8 mensen die zich hebben aangemeld, onder hen 4 bewoners en iemand van de bedrijvenstrook. De uitnodiging voor 2 februari is nog niet verstuurd.

Iris van der Horst laat weten dat het definitieve bestemmingsplan alleen nog door de provincie goedgekeurd moet worden. Zij verwacht daar tussen half februari en half maart uitsluitsel over te krijgen. Iris kan nog niet aangeven hoe deze goedkeuring bekend wordt gemaakt, maar heeft toegezegd de werkgroep op de hoogte te brengen zodra zij een reactie heeft.
Dit is het moment waarop nog eenmaal bezwaar kan worden aangetekend. Het gaat dan om zeer zwaarwegende en/of principiële bezwaren die eventueel door bepaalde instanties naar voren worden gebracht.

Inmiddels heeft HVO/Ymere ook een bouwaanvraag ingediend vooruitlopend op de definitieve toestemming van het bestemmingsplan. Marlies Veldman geeft aan dat de reden om de aanvraag nu al te doen is geweest dat de energie-prestatie-norm vanaf 2006 wordt aangepast. Marco en Steven geven aan dat de openbaarmaking van de bouwaanvraag onduidelijk is geweest en dat zij de aanvraag niet hebben herkend, dit wordt door Marlies erkend echter dit is niet de verantwoordelijkheid van Ymere. Inmiddels zijn de 6 weken verstreken voor inzage en inspraak. Marco heeft een brief opgesteld waarin hij vraagt om verlenging van de inzagetermijn om de stukken m.b.t. de bouwaanvraag alsnog in te zien.

De planning: start bouw september 2006, gereed november 2007.

Marlies Velman heeft kleurkopieën mee van het definitieve ontwerp. (zie de link hierboven, betere afbeeldingen zijn te zien op www.steigereiland.com) Op het dak van de sociale huurwoningen komt een zacht mosgroen om het 'groene karakter' van het ontwerp te benadrukken. Marlies heeft tevens een baksteen mee die gebruikt gaat worden voor het gebouw en de zelfstandige woningen: een wat ruwe gemêleerde steen. Kortom, geen doorsnee steen.

Niels Bon licht het plan voor het maaiveld toe. Landschaparchitecten OKRA in Utrecht hebben een ontwerp gemaakt voor de buitenruimte. Hierin zijn meegenomen een houten vlonder, een hele bijzondere boom (moeras cypres), een kas, een moestuin en enkele fruitbomen. Het idee van de architecten om de bewoners van het MS-huis de moestuin te laten bewerken is volgens Frans niet realistisch. Half januari komt er een aangepast plan. Hiervan zal de werkgroep op de hoogte worden gesteld. In principe reageren de aanwezige bewoners positief op het voorlopige ontwerp van het maaiveld.

Wat betreft de geplande bedrijven in het gebouw heeft een cateringbedrijfje zich helaas onlangs afgemeld, dus vooralsnog is een sportrolstoelenbedrijfje de enige kandidaat. In hoeverre de bewoners van het gebouw daarin zullen participeren en wat voor dagactiviteiten zij verder aangeboden krijgen is nog onduidelijk.


september 2005

De werkgroep heeft inmiddels haar visie op de instelling gegeven. Het stuk zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd als supplement bij het laatste bestemmingsplan. Via de website www.ijburg.nl is een pdf te downloaden waar dit alles instaat, onder uitwerkingsplan Steigereiland.

Daar staat ook de volgende oproep te lezen:

Actieve bewoners gezocht


Op het Steigereiland komt het Martien Schaaperhuis. Dit is een door HVO-Querido opgezette begeleide woonvorm voor dak- en thuislozen. Als alles volgens planning verloopt wordt in 2007 begonnen met de bouw.

Opzet en doel Martien Schaaperhuis
Het Martien Schaaperhuis biedt een combinatie van huisvesting en gerichte begeleiding voor haar bewoners. Het doel is dat zij leren zelfstandig te wonen en als goede buur in de wijk verblijven. De bewoners van het Martien Schaaperhuis zijn mensen waarvan HVO-Querido verwacht dat ze dit aankunnen. De meeste bewoners hebben al een tijdje in een pension of internaat van HVO gewoond. Zij zijn toe aan de volgende stap in hun wooncarrière.

Bewonerscommissie
Een goede verstandhouding met de buurt van groot belang voor HVO-Querido. Dat geldt natuurlijk ook voor het Martien Schaaperhuis. Het is om die reden een goede traditie om buurtbewoners te betrekken bij het reilen en zeilen van vestigingen. Op de meeste andere locaties van HVO is een begeleidingscommissie actief.
Deze commissie houdt zich bezig met de wisselwerking tussen het Martien Schaaperhuis en haar omgeving. In zo’n commissie neemt een aantal vaste functionarissen zitting:
- de buurtregisseur (politie)
- de gemeente
- de woningbouwvereniging (bij nieuwe projecten)
- het stadsdeelbestuur
- HVO-Querido en uiteraard ook de
- Bewoners uit de omgeving
De bewoners zijn in dit geheel onmisbaar volgens HVO-Querido. Zij zijn de oren en ogen van de wijk. Door aan de commissie deel te nemen kunnen signalen snel opgevangen en behandeld worden.

Aanmelding bewonerscommissie
HVO-Queriodo is op zoek naar c.a. 4 bewoners die een dergelijke rol zouden willen vervullen en zitting willen nemen in de begeleidingscommissie. Er zijn al contacten met de werkgroep daklozenopvang van de bewonersvereniging IJBrug. HVO wil ook nog andere bewoners de kans geven om zich aan te melden.
De ervaring leert dat het lidmaatschap van de begeleidingscommissie geen arbeidsintensieve taak is. Verslaglegging en agendering wordt door HVO-Querido geregeld, tenzij anders in de commissie wordt overeengekomen.
Inmiddels hebben wijkregiseur Simon Gelens (politie) en Wim van Haendel (Ymere) en Ellen van Lente (HVO-Querido) hun medewerking toegezegd. De gemeente en het stadsdeel kiezen nog een afgevaardigde. De kennismakingsbijeenkomst staat gepland voor het najaar 2005.

U kunt informatie inwinnen of zich opgeven bij:
Frans Kool
Projectmanager HVO-Querido
franskool@hvoquerido.nl

of

Ellen van Lente
Teamleider HVO-Querido
ellenvanlente@hvoquerido.nl


Meer informatie?
Zie download brief HVO-Querido
Website:
http://www.hvoquerido.nl/menu_nl.html?Main=begeleid%20en%20beschermd%20wonen&Sub=0&Link=Wonen.html

Mei 2005

De werkgroep heeft op 25 mei een vergadering gehad met vertegenwoordigers van het Martien Schaaperhuis. Bij deze vergadering werd de laatste stand van zaken aangaande het onwerp getoond waarvan hier een kopie. De huidige tekeningen zullen vrijwel zonder wijzigingen ingediend gaan worden voor een bouwaanvraag. Het bestemmingsplan voor de plek waar het huis moet komen is inmiddels geschreven en zal voorgelegd worden voor inspraak. Deze inspraakavond zal plaatsvinden op 21 juni in het zorgcentrum op IJburg. Daar kan men zijn mening geven over het bestemmingsplan wat de komst van het huis mogelijk moet maken. Een uitnodiging voor deze inspraakavond is inmiddels verschenen in de krant. Een versie van het bestemmingsplan ligt ter inzage bij het bezoekerscentrum.

De belangrijkste nieuwe feiten over het huis die tijdens de vergadering ter sprake kwamen:
- Het plan blijft om de het binnenterrein niet af te sluiten. Op termijn wordt gekeken of dit zo kan blijven HVO is er voorstander van. Woningbouwvereniging Ymere heeft in de bouwplannen de mogelijkheid open gelaten er desnoods hekken te kunnen plaatsen. Of dit gebeurt is aan Ymere in samenspraak met de bewoners van de sociale huurwoningen op het complex en HVO-Querido de huurder van het daklozencomplex.
- De bedrijfsruimtes in het complex zijn nog niet ingevuld. Onderzocht wordt nu welke bedrijven op deze plekken zouden kunnen komen. Voorwaarde voor zo’n bedrijf is de mogelijkheid de bewoners er een functie te kunnen geven. Daarnaast wordt gekeken welke bedrijven ook voor de buurt interessant kunnen zijn. (bijvoorbeeld een copyshop) Dit onderzoek is uitbesteed aan het bedrijf Fransen & Scholten. Wanneer dit onderzoek is afgerond zal ook de mening van de buurt gevraagd worden over de mogelijke kandidaten.
- Er wordt een begeleidingscommissie opgezet voor de daklozenopvang. Naast vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven zullen ook buurtbewoners zitting nemen in die commissie. Eenieder die zich daartoe geroepen voelt kan zich tzt beschikbaar stellen voor deze commissie. Een nadere aankondiging volgt.
- Tegenover het Huis is een ROC (houtbewerking, techniek, itc) gepland. Hoewel de plannen hiervoor in een vergevorderd stadium waren kampt deze instelling nu met financiële tegenslag en staat alles weer op losse schroeven. Ons bleek dat de daklozeninstelling enigzins huiverig staat tegenover de komst van deze school. Bekend is dat daklozen als kwetsbare groep nogal eens problemen hebben met scholieren van dit soort scholen.

Lopende zaken (september 2005)

– De procedure is onderweg, de gemeenteraad zal een beslissing gaan nemen.
– De werkgroep heeft inmiddels gesproken met de buurtregisseur en de huisarts. Een verslag hiervan volgt later.

Situatie in Utrecht

Omdat de Amsterdamse situatie nog aan ons uitgelegd gaat worden door HVO-Querido zijn wij alvast eens gaan kijken hoe andere gemeenten dit maatschappelijke probleem benaderen.

Bijvoorbeeld de situatie in Utrecht, een andere grote stad met een daklozen probleem. In Utrecht wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt in soort daklozen zoals daar zijn: jongeren, alcoholisten, hard- en niet hard drugsverslaafden, en daklozen met een verleden in de psychiatrie. Het beleid in Utrecht is om deze in aparte hostels onder te brengen omdat de problemen binnen zo?n groep vergelijkbaar zijn en zo gemakkelijker aan te pakken. Daarnaast heeft men meer steun aan elkaar omdat men veelal dezelfde problemen heeft. In Utrecht streeft men naar opvang in groepen die niet groter zijn dan 25 man, met een maximum van 30. Zo?n groep leeft in een begeleid wonen-project, waar ?s nachts tenminste 2 hulpverleners aanwezig zijn. Ook bestaat er in het Utrechtse model per hostel een beheergroep, die meepraat en denkt over het beleid en bij niet functioneren van zo?n hostel zich tot de burgemeester kan wenden, met de kans op sluiting. In zo?n beheergroep zitten zowel begeleiders als een afgevaardigde van de dak/thuislozen als omwonenden en middenstanders uit de buurt.

Verslag excursie daklozenopvang De Vaart 15 juli 2004

Verslag van het bezoek van enkele afgevaardigden van de werkgroep daklozenopvang aan de HVO-Querido Dak-en thuislozenopvang ?de Vaart? op 15 juli 2004 om 16.00 uur. Aanwezigen: Stan Poels (directeur HVO-Querido), Frans kool (hoofd internaten HVO), een medewerker ?de Vaart?, Iris vd Horst (projektbureau IJburg), Mirjam de Rijke (als vervangster voor Vivan Mell), Steven Boland, Peter vd Linden, Marina vd Heiden
Doel : Zicht krijgen op een vergelijkbare instelling als het Martin Schapershuis, een nieuw te bouwen HVO dak- en thuislozenhuis op Steigereiland IJburg en zicht krijgen op de plannen van het nieuwbouwprojekt zelf. HVO ?de Vaart? aan de Oostenburgerstraat herbergt bewoners, qua niveau enigszins te vergelijken met het M. Schapershuis in de huidige plannen voor Steigereiland strook 1: voornamelijk mannen, enigszins op leeftijd, die onder begeleiding gedurende minimaal een half jaar worden voorbereid op terugkeer naar de maatschappij en naar een vorm van begeleid zelfstandig wonen. Dit houdt in dat er een individueel programma wordt opgesteld, waar zij zich aan dienen te houden: er wordt geholpen bij het zoeken naar passend werk (indien mogelijk), er wordt geholpen met het invullen van allerlei paperassen, er is therapie en er is structuur.
De samenstelling van HVO-bewoners bij deze instelling is wat betreft de achtergrond van hun problemen gemixed ? sommige zijn ontspoord na een echtscheiding of baanverlies, anderen zijn (alcohol)verslaafd (geweest), weer anderen hebben psychische problemen. Vaak komt een combinatie van deze problemen voor. Bij deze instelling zaten geen drugsverslaafden. Eerste indruk bij ontvangst in de centrale ruimte met bar: Veel kleine tafeltjes, waaraan oudere mannen soms alleen, soms samen zitten: Sommigen nieuwsgierig, anderen heel apatisch, introvert; rustig, verzorgd (geen zwervers-uiterlijk), de meesten een beetje van de wereld. Na een kort gesprek met een medewerker van de Vaart, werd het gesprek op het kantoor voortgezet met voornamelijk Stan Poels, die als een bespraakt manager de HVO-standpunten uiteenzette: graag een grote nieuwbouwvestiging op IJburg locatie Steigereiland. Bewoners zijn daar steeds zelfstandiger naarmate ze hoger in het gebouw komen te wonen. Onderin enkele werkvoorzieningen voor de eigen bewoners, een binnentuin met bankjes en in de omgeving begeleid-wonen-huizen. Dit alles graag gelijk op met de buurt-ontwikkeling. Dit laatste op onze vraag of het eiland niet beter eerst zijn eigen identiteit kan ontwikkelen in verband met het welslagen van Steigereiland. Ander standpunt (!) maar als wij in een beheergroep voor het extern beleid zitting willen nemen is dit ok; deze wordt echter gewoonlijk pas opgezet als de instelling er eenmaal staat. Hij wilde best een keer ervoor overleg inlassen, maar zag dit niet als heel functioneel en in de praktijk als eenmalig. Een groter punt voor hem was dat het financi? plaatje nog niet rond is. Daarna volgen pas de bouwplannen en tekeningen die nu nog niet concreet uitgewerkt zijn. Nb Onze kritische kanttekeningen wat betreft de grootte van de instelling zijn te weinig aan bod gekomen.

Verslag excursie daklozenopvang in Oud-West 13 april 2004

Dinsdag 13 april zijn een aantal toekomstige bewoners en de werkgroep daklozenopvang op bezoek geweest bij een begeleid wonen project van HVO-Querido. Bij dit bezoek hebben wij gezien hoe de mensen hier wonen, bewoners hebben wij echter niet gesproken. Dit project is een stap in het traject dat HVO-Querido heeft uitgestippeld om van een dakloze weer een ?gewone? burger te maken die een thuis heeft. Hier volgt mijn interpretatie van de uitleg die ons werd gegeven.
Het traject omvat verschillende stappen. (1) De dakloze begint dit traject normaal gesproken in een inloophuis waar hij onderdak voor de nacht kan vinden. (2) Hij kan dan doorstromen naar een begeleid wonen project waar hij (of zij, maar daar zijn er wat minder van) een vaste kamer krijgt, te eten en een vorm van daginvulling wordt aangeboden. Deze instelling kent een portier die er op let dat er geen vreemden binnenkomen. Iemand laten overnachten mag hier niet. Bij deze vorm probeert men ook met de buurt de leefbaarheid te bewaken en is men alert op wangedrag door bewoners. (3) De volgende stap betreft de instelling die wij bekeken hebben. De woonruimtes zijn hier groter (HAT-eenheid), men heeft een eigen toilet en douche en kan zelf koken als men daar aan toe is. De begeleiding is niet continu aanwezig en de bewoners hebben hun eigen sleutel. s?Nachts bezoek is nog steeds niet toegestaan, maar kan niet helemaal gecontroleerd worden. Komt men daar achter dan wordt de bewoner daarop aangesproken. Overigens is er hier ook begeleiding naar een zinvolle dagindeling en verdere doorstroming naar de laatste stap. (4) Dit is een eigen woonruimte onder begeleiding. Men woont dan zelfstandig, maar wordt nog steeds begeleid door HVO-Q. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de begeleiding overbodig wordt.

De instelling die men op IJburg wenst zit tussen stap 2 en 3 in. Wel een portier en 24-uursbegeleiding, maar ook een eigen kamer met douche, toilet en keuken. De idee?over de daginvulling die op de buurt gericht zou moeten zijn, zijn nog niet uitgewerkt en men heeft overigens ook nog geen ervaring met een dergelijk project. Verder blijkt de invulling en grootte van dit project nog niet erg duidelijk en zijn ook de plannen voor het gebouw nog niet erg ver. Dat betekent dat het project waarschijnlijk vertraagd wordt.

Inmiddels is bij het projectbureau IJburg het besef doorgedrongen dat er nog veel onduidelijk is rondom dit project en ook de voorlichting tekort schiet. Men beseft ook dat het meer begeleiding nodig heeft en de buurt daarbij betrokken zouden moeten worden. Wij houden u op de hoogte.

Geschiedenis (update 29-03-05)

Projectbureau IJburg heeft in 2001 een plek aangewezen op het Steigereiland voor de realisatie van een daklozenopvang. In eerste instantie zouden er hier 30 oudere daklozen gehuisvest worden. Daarna werd op de site van steigereiland.nl aangekondigd dat het zou gaan om een complex van 4 verdiepingen dat plaats zou moeten bieden aan 50 daklozen. Daarnaast zouden er 30 sociale huurwoningen komen waar bijvoorbeeld ex-daklozen een plaats kunnen krijgen. In 2004 wilde men beginnen met de bouw, het had daarmee een van de eerste gebouwen op het Steigereiland kunnen zijn. Doordat het project op onduidelijke wijze werd gecommuniceerd is het tijdelijk uit het bestemmingsplan gehaald waar het pas weer in wordt opgenomen wanneer duidelijk is hoe dit project er uiteindelijk uit zal gaan zien. Dan ook loopt de normale inspraakprocedure weer door.
In maart 2005 zijn de voorlopige plannen getoond aan de werkgroep, het plan van HVO is nu de prodcedures te doorlopen en ergens in 2007 de instelling op te leveren.

Divers

Stukje over het Martien Schaaperhuis. (cache)
Een impressie van de plannen is hier te vinden bij de fotogalerijen.


Gemaakt door: tibi laatste wijziging: vrijdag 02 of February, 2007 UTC [12:21:54] door adminNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
396 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.13 sec ]   [ Geheugengebruik: 1.19MB ]   [ 48 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]