Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

Notulen 10 mei 2005

afdrukken
Algemene ledenvergadering Beheervereniging IJburg blokken 9A en 27A te Amsterdam

Datum: dinsdag 10 mei 2005
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: IJdelta, IJburglaan 632 te Amsterdam

Aanwezigen:
Blok 9a:
Vennepluimstraat nr 2, 6,
Zwanebloemlaan nrs 4, 6, 12, 16, 18, 22, 26, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 58,
Mattenbiesstraat nrs 11, 13,

Blok 27a:
Egelskopstraat nr 4,
Mattenbiesstraat nrs 173, 175, 177, 179, 197,
Zwanebloemlaan 248, 252, 254, 256, 260, 262, 264, 270, 272, 274, 278, 282, 284, 286, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 304

De heer K. Edam (Woonmaatschappij v/h Zomers Buiten), H. Hetem en J. Plomp (team VVE Woonmaatschappij)

1. Welkom door de voorzitter
De heer Dams opent de gemeenschappelijke vergadering voor de twee beheerverenigingen IJburg blok 9a en 27a. Hij stelt de mensen achter de bestuurstafel voor: de heer M. van Meel (blok 27a), de heer T. van der Wel (blok 9a), mevrouw M. Schlaman (blok 27A), de heer C. Dams (blok 9a) en mevrouw A. Hoffer, notulist voor de Woonmaatschappij.
Namens de Woonmaatschappij zijn in de zaal aanwezig de heren K. Edam, H. Hetem en J. Plomp.

Vaststelling aantal stemmen
De meerderheid van stemmen is aanwezig, dan wel vertegenwoordigd. Tijdens deze vergadering kunnen derhalve rechtsgeldige besluiten worden genomen.
Van blok 9a zijn 65 stemmen aanwezig, dan wel vertegenwoordigd. Van blok 27a 66 stemmen, plus 1 nakomeling totaal dus 67 stemmen.

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd: vacature bestuur blok 9a.
De heer R. Veenman kan wegens tijdgebrek zijn bestuursfunctie niet continueren, waardoor een vacature is ontstaan. De voorzitter roept kandidaten op voor deze functie.

2. Notulen

Notulen oprichtingsvergadering IJburg blok 9a d.d. 10 mei 2004
Naar aanleiding van:
a. Ad agendapunt 6. De heer Van Beekhoven wil zijn correspondentie met Zomers Buiten aan het bestuur doen toekomen (actie: heer Van Beekhoven).
b. Ad agendapunt 8. Er is nog geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het bestuur pakt dit alsnog op (actie: bestuur).
c. Actiepunten: Specificatie van de beheerkosten is gereed en wordt aan het bestuur toegezonden (actie: Woonmaatschappij/K.Edam).
Besluit: Met inachtname van het bovenstaande wordt het verslag vastgesteld.

Notulen oprichtingsvergadering IJburg blok 27a d.d. 17 mei 2004
Tekstueel:
a. De naam van de heer “Venema” wijzigen in “Venemans” (in notulen en actiepuntenlijst).
b. “VVE” wijzigen in “Beheervereniging”.
c. Agendapunt 6 “CBS-cijfers”. Deze opmerking is gemaakt door de heer Venemans en niet door de heer Zegers.
d. De naam van de heer Zegers wordt vaak genoemd: is echter alleen van toepassing voor de opmerkingen bij het huishoudelijk reglement.
e. Besluitenlijst:
Het mondeling stemmen op personen betrof alleen de vergadering van 17 mei. De indruk wordt gewekt dat dit in alle vergaderingen het geval is.
f. Actiepuntenlijst: offerte dictator en stootkussen wordt behandeld bij agendapunt 6.
Besluit: Met inachtname van het bovenstaande wordt het verslag vastgesteld.

Notulen gezamenlijke ledenvergadering IJburg blok 9a en 27a d.d. 7 december 2004
Besluit: De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Financiën
Financieel Jaarverslag 2004, beheervereniging IJburg blok 9a.
De heer Van der Wel licht toe dat het boekjaar 2004 de termijn besloeg van juni tot en met december. Er is een aantal opvallende zaken:
a. nog te vorderen bijdrage betreft met name de nog te vorderen bijdragen van het Bouwfonds. In overleg met de Woonmaatschappij worden deze bijdragen op korte termijn ingevorderd.
b. nog te betalen beheervergoeding. Over de beheervergoeding is men nog in onderhandeling met de Woonmaatschappij. Het bedrag is als volgt opgebouwd: pachter parkeerplaats/pachter achterpad, bedragen zijn alle excl. BTW.
c. realisatie laat zien dat er nauwelijks bedragen zijn uitgegeven. De heer Van der Wel memoreert de onduidelijkheden: het te betalen bedrag aan beheervergoeding en het ontbreken van facturen.
d. Positief exploitatieresultaat. De heer Van der Wel stelt voor dit ten gunste te laten komen van de reserve en de begroting voor het komende jaar hierop aan te passen.

Financieel Jaarverslag 2004, beheervereniging IJburg blok 27a.
Wordt toegelicht door de heer Van Meel:
e. voor het boekjaar 2004 8 maanden is opgenomen in plaats van 7 maanden zoals bij blok 9a. Hierover vindt overleg plaats met de Woonmaatschappij.
f. Verzocht wordt om machtigingsformulieren voor een automatische incasso te ondertekenen om de betaling te vereenvoudigen. Dit zal nogmaals schriftelijk bij de leden onder de aandacht worden gebracht, aldus de voorzitter.
g. er is weinig inzicht in facturen, waarschijnlijk is er niets aan onderhoud uitgegeven vorig jaar. Ook hierover is men in overleg met de Woonmaatschappij.
h. Voor werkzaamheden van de Woonmaatschappij is nog geen rekening ontvangen. Als gevolg van de beheerovereenkomst is er wel een verplichting aan de Woon-maatschappij, reden waarom dit punt als kostenpost is opgenomen, aldus de heer Plomp.
i. De kascommissie heeft een controlerende functie op de beheerder. Omdat 2004 geen volledig boekjaar was, is besloten af te zien van kascontrole. In 2006 worden de jaarstukken van zowel 2004 als 2005 gecontroleerd en goedgekeurd
j. Hekwerken en slagbomen vielen onder het technisch beheer door Zomers Buiten. Ter voorkoming van een nieuw dispuut, heeft Zomers Buiten een aantal rekeningen niet boven tafel gebracht. Zomers Buiten zal ook een deel van de kosten voor haar rekening nemen, aldus de heer Edam. Het bestuur gaat hiermee niet akkoord: als er legitieme facturen zijn, dienen deze door de beheervereniging te worden voldaan.
k. Het bestuur van blok 27a stelt voor om het overschot in kas te laten voor toekomstige uitgaven.


Algemeen
l. Iedere beheervereniging heeft een eigen rekening courant en een spaarrekening.
m. Vanuit de zaal wordt de wens uitgesproken om de verlengde jaarrekening conform de begroting te rapporteren (actie: Woonmaatschappij).
n. Vooralsnog –gezien o.a. het kostenaspect bij een vereiste statutenwijziging – worden de beide beheerverenigingen niet samengevoegd.

Begroting 2005 Beheervereniging IJburg, blok 9a, toelichting door de heer Van der Wel.
o. De opgenomen technische zaken zijn alle aannames. Om de maandelijkse bijdrage te verlagen is van een aantal onderhoudszaken de cyclus vergroot bijv. lampen vernieuwen (2 jaar), bestrating herstellen (3 jaar), bedrijfsvaardig houden van de riolering (2 jaar).
p. Beheervergoeding. De Woonmaatschappij verstrekt een korting van € 25 per lid als de beheerverenigingen het technisch beheer zelf in handen nemen.
q. Voorts verleent de Woonmaatschappij over het eerste halfjaar van 2005 50% korting omdat de overdracht van de financiën/administratie door Zomers Buiten aan de Woonmaatschappij niet vlekkeloos is verlopen, waardoor ondermeer een vertraging in het bijeenroepen van de vergaderingen is ontstaan.
r. Het bestuur stelt voor om de nieuwe contributie vast te stellen met ingang van het derde kwartaal 2005 t/m het tweede kwartaal 2006 op € 9 voor het achterpad en € 15 voor een parkeerplaats.
s. Vanuit de zaal wordt voorgesteld om het onderhoud van de beplanting in eigen beheer uit te voeren.
t. Eén van de aanwezigen vraagt waarom over de beheervergoeding nu opnieuw gestemd moet worden, hierover is tijdens de vorige vergadering al gestemd. De heer Van der Wel licht toe dat dit te maken heeft met het feit dat de beheerverenigingen nu een andere beheerder hebben.
u. Opgemerkt wordt dat er voor de grotere uitgaven flink gereserveerd wordt, terwijl er geen rekening wordt gehouden met ontvangen rente en inflatiecorrectie. Haar voorstel zou zijn een lager bedrag te reserveren en ieder jaar te besluiten om inflatiecorrectie toe te passen.
v. De klachtenprocedure moet worden aangepast op de nieuwe beheerder.
w. Men kan niet goed overzien wat het betekent als de technische zaken in eigen beheer dienen te worden uitgevoerd. De voorzitter stelt dat er in ieder geval een aantal leden bereid moet worden gevonden om klussen op zich te nemen. Bovendien blijft de meldkamer van de Woonmaatschappij 24 uur bereikbaar voor calamiteiten.
x. De voorzitter stelt vast dat de begroting niet zal worden aangepast, waardoor de maandelijkse bijdrage vooralsnog ongewijzigd blijft.

PAUZE

Hierna krijgt de heer Van Meel het woord. Het bestuur heeft besloten alle in de begroting 2005 opgenomen bedragen te handhaven, met uitzondering van het bedrag voor beplanting ad € 700. De beheersvergoeding bedraagt vooralsnog € 75 per lid. De maandelijkse bijdragen worden hierdoor voor het achterpad € 10,90 en voor een parkeerplaats € 15,37.
De komende maanden wordt bezien hoe een en ander moet worden ingevuld, bijv. het instellen van een technische commissie als aanspreekpunt/meldpunt om anderen aan te sturen.
Tijdens de vergadering melden zich aan dhr Van den Dobbelsteen en dhr. Faas, beiden van blok 9a. Zij zijn onder voorbehoud bereid om werkzaamheden voor blok 27a te verrichten. Voor blok 27a meldt zich aan de heer Huisman.
Voor de volgende vergadering wordt het voorstel om het technisch beheer in eigen beheer uit te voeren geagendeerd (actie: bestuur/Woonmaatschappij).

Vanuit de zaal wordt geïnformeerd naar de mogelijkheid om een contract voor de rolhekken af te sluiten.
Voorts wordt het bestuur verzocht kritisch te kijken naar het opgenomen bedrag voor straatwerk ad € 40.000. De voorzitter zegt dit toe.

Contributie 2005
Wordt vastgesteld voor het derde en vierde kwartaal 2005 en het eerste en tweede kwartaal 2006 en bedraagt voor het achterpad € 10,90 per maand en voor een parkeerplaats € 15,37 per maand.

4. Stand van zaken lopende acties

Parkeerhoven
Het plan IJdelta is eenieder bekend. Als gevolg van een gebrekkige communicatie tussen partijen heeft IJdelta het voorstel ingetrokken. Inmiddels is men opnieuw in overleg met IJdelta. De verwachting is dat een en ander binnen twee weken wordt ingemeten door de hekkenleverancier. Na de bouwvak start de herinrichting, in oktober zal er worden beplant.
De heer Veenman had op zich genomen een beplatingsvoorstel te maken. Voor deze taak worden nieuwe kandidaten opgeroepen.

Hekwerken
Er is gestart met de reparatie van de hekwerken, een inmiddels langlopende kwestie met Smit’s Bouwbedrijf. De heer Edam stelt dat de herstelwerkzaamheden nog niet zijn opgeleverd. Het grootste probleem is het feit dat de hekken aan de bovenzijde niet verankerd zijn. De uit te voeren werkzaamheden zijn: aanbrengen van stootrubbers, aanpakken van de scherpe randen, het vervangen van defecte sloten. De heer Edam heeft de toezegging dat deze week de zaken worden nagelopen en dat eind deze week een terugkoppeling plaatsvindt. De heer Edam zegt toe de afspraken schriftelijk te bevestigen aan Smit’s Bouwbedrijf. Hij zal het bestuur over de voortgang informeren (actie: heer Edam).
Eén van de aanwezigen uit zijn grote zorgen over de slechte staat van de hekwerken, hij voorziet binnenkort ongelukken. Hij is voornemens als privé-persoon de verantwoordelijke hierop aan te schrijven.
Gesteld wordt dat Zomers Buiten beheerder was ten tijde van de oplevering van de hekken. Dit wordt door de heer Edam bestreden. Het bestuur wordt in overweging gegeven Zomers Buiten in deze in gebreke te stellen.
Voor alle duidelijkheid het betreft alleen de gemeenschappelijke hekken. Problemen met de hekken bij de woningen is een privé aangelegenheid.

Eén van de aanwezigen woont naast het hek en ondervindt regelmatig geluidsoverlast van het dichtsmijten van het hekwerk. Het blijkt technisch moeilijk om een dictator op het hek aan te brengen, aldus de heer Edam. Gesteld wordt dat de beheervereniging –als de overlast niet vermindert - aansprakelijk gesteld zal worden. De voorzitter vindt dat er gezocht moet worden naar een oplossing om de overlast van de hekken weg te nemen. Dit blijft een punt van aandacht.

Voortgang beheerderfunctie
Het beheerscontract met Zomers Buiten loopt tot maart 2006. De formele opzegging dient in december 2005 plaats te vinden. Elders worden offertes opgevraagd. Dit punt heeft de aandacht van het bestuur.5. Huishoudelijk reglement
Het voorliggende concept is voorbereid door twee leden van blok 9a en twee leden van blok 27a. Het bestuur heeft een aantal wijzigingen laten opnemen.

Er zijn geen feitelijke sancties bij het niet-nakomen van de gemaakte afspraken. De voorzitter stelt dat de leden elkaar op hun gedrag moeten aanspreken. Het bestuur zal overtreders aanschrijven. Huurders ontvangen een exemplaar van het huishoudelijk reglement van Zomers Buiten.

Er wordt met name over artikel 6 uitvoerig van gedachten gewisseld: parkeerplaatsen zijn voor het parkeren van zaken die je normaal gesproken verplaatst (bijv. auto, motor, boot op trailer), parkeerplaatsen dienen niet te worden gebruikt als speelplaats. Kinderen moeten er wel kunnen spelen maar moeten geen overlast/schade veroorzaken. De tekst “parkeerplaatsen” dient te worden gewijzigd in “verkeersareaal tussen de parkeerplaatsen” , bij parkeerplaatsen op eigen terrein bepaalt de eigenaar wat daarmee gebeurt.

Besluit: De tekst van artikel 6 wordt geschrapt, de nummering van het huishoudelijk reglement wordt aangepast (actie: bestuur/Woonmaatschappij).

6. Sluiting
De heer Dams dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit om 22.25 uur de vergadering.

Gemaakt door: meelberg laatste wijziging: zondag 12 of June, 2005 UTC [14:54:40] door meelbergNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
160 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.24 sec ]   [ Geheugengebruik: 1.18MB ]   [ 43 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]