Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

Notulen 7 december 2004

afdrukken
Verslag gezamenlijke ledenvergadering beheerverenigingen blok 9A en 27A
d.d.: 07-12-2004
locatie: IJdelta, IJburglaan 632
Voorzitter: Charles Dams
Verslag: Marjo Schlaman

1. Opening

a. Welkom van de voorzitter
De gezamenlijke ledenvergadering is geïnitieerd omdat er twee zaken spelen waar de beide verenigingen een besluit over moeten nemen en waarmee een gezamenlijk belang is gediend.
Het besluit over de parkeerhoven geldt voor alle vier hoven (twee in elk blok), het besluit voor al dan niet continuering van het contract met Zomers Buiten moet worden genomen drie maanden voor afloop van het contract (19 maart). Ter voorbereiding hebben alle leden een schriftelijke toelichting ontvangen op de agendapunten.
Deze vergadering vervangt niet de algemene ledenvergadering die wordt gehouden in het voorjaar 2005 en waar jaarstukken, vaststelling contributie e.d. aan de orde komen.

Voor de verschillende stemmingen hebben woningeigenaren een gekleurd stemblad gekregen en een andere kleur stemblad indien ook eigenaar van een parkeerplaats. Eigenaars woning en parkeerplaats hebben daarmee twee stemmen. Stemming over de parkeerplaatsen is alleen mogelijk door eigenaren van een parkeerplaats.

Ingebrachte punten:
1.Voorstel over te betalen contributie van 27a wordt ondergebracht bij punt 3 van de agenda.
2. Stand van zaken toegangshekken wordt ondergebracht bij punt 3 van de agenda.

b. Vaststelling aantal stemmen
Het aantal vereiste stemmen voor besluiten over de parkeerhoven bedraagt 17 per blok, een meerderheid van de aanwezige stemmen bepaalt het besluit.
Het aantal vereiste stemmen voor het nemen van besluiten over beheerdersfunctie bedraagt 46 per blok, een meerderheid van de aanwezige stemmen bepaalt het besluit.

Het aantal stemmen voor blok 9a:
Totaal 76 stemmen, 46 eigenaren woning, 30 eigenaren parkeerplaats.
Daarmee is een voldoende aantal stemmen aanwezig voor te houden stemmingen.
Het aantal stemmen voor blok 27a:
Totaal 75 stemmen, 47 eigenaren woning, 28 eigenaren parkeerplaats.
Daarmee is een voldoende aantal stemmen aanwezig voor te houden stemmingen.

2. Inrichting parkeerhoven 9a en 27a
1. Toelichting
Elsbeth Boeker licht de achtergrond van de plannen toe: Stadsdeel is niet tevreden met de kwaliteit van de inrichting van de parkeerhoven door IJdelta. Een en ander wordt gerelateerd aan het totale eisenpakket waaraan het plan IJburg, zowel bouwobjecten en openbare ruimte, moet voldoen. Stadsdeel heeft bij IJdelta herhaaldelijk gevraagd de parkeerhoven anders in te richten.
Voorstel van IJdelta en variant daarop zijn door de respectievelijke besturen aan een meerderheid van de parkeerplaatseigenaren voorgelegd.
Variant 1. (hekken met rondom beplanting + mechanisch schuifhek).
Variant 2. (hekken met rondom beplanting en met parkeerbeugels i.p.v. afsluitbaar hek). Een meerderheid van de eigenaren heeft tijdens de inventarisatieronde aangegeven interesse te hebben in variant 1. Met daarbij opmerkingen en wensen t.a.v. geluidsoverlast, onderhoudskosten, instemming beplanting (met name bomen). Een alternatief voorstel van bewoners is verder uitgewerkt door hen maar deze groep heeft aangegeven te vermoeden dat het voorstel niet haalbaar zou zijn i.v.m. te verwachten investeringen.
Het bestuur heeft variant 1. verder onderzocht. Achtergrondinformatie is beschikbaar en ter inzage voor de bewoners. Beheerder heeft kosten doorgerekend en voorziet dat de te verwachten kosten van onderhoud niet hoger zijn dan de huidig begrootte kosten i.v.m. de slagboom. De geluidsoverlast zal volgens de leverancier geen normen overschrijden. Zie verder de info uitgereikt bij de agenda.
Alle vier parkeerhoven dienen (uitgezonderd beplanting en bomen) identiek te worden ingericht.

2. Vragen en discussie
-Gebaseerd op persoonlijke ervaringen van bewoners wordt de zorg uitgesproken dat een schuifhek veel onderhoud met zich mee zal kunnen brengen vooral als het gaat om de betrouwbare werking ervan. De verwachting is dat het hek veelvuldig niet operationeel zal zijn door het intensieve gebruik. Slagboom lijkt minder foutgevoelig te zijn. Ook wordt gevreesd voor geluidsoverlast.
Er wordt uitgelegd dat volgens de technische informatie van de leverancier en IJdelta geluidsoverlast minimaal zal zijn, dat het hek ook handmatig bediend kan worden en dat de te verwachten storingen en samenhangende kosten niet die van de huidige slagboom overschrijden.
Onderhoud aan hekwerk zelf (verven etc) is weinig, kan eventueel door bewoners zelf uitgevoerd worden.
-Hek is wel hoog, beugels lastig. De wens wordt geuit om de huidige situatie zo te houden, alleen de beplanting aanpassen.
Slagboom is geen optie, voldoet niet aan gestelde eisen van gemeente.
-Alleen beplanting? Biedt onvoldoende veilig parkeren.
-Er wordt geen rekening gehouden met uitzicht zijramen. Hek wordt 1.20 hoog, beplanting ook. Beplanting komt niet voor de ramen. Een geparkeerde auto of caravan ontneemt ook uitzicht.
-Kan er een ander idee worden ontwikkeld? Een alternatief voorstel van bewoners is uitgewerkt maar zal investeringskosten meebrengen. IJdelta financiert de aanleg maar zal niet de middelen schenken aan de verenigingen ten behoeve van een eigen plan van bewoners.
-Moeten we wel met IJdelta en het voorstel in zee? Als de gemeente het zo niet wil kan ze ook direct met de bewoners overleggen en een plan ontwikkelen.
Gemeente gaat niet akkoord met oplevering door IJdelta. IJdelta is verantwoordelijk voor acceptabele oplevering, bewoners zijn geen directe gesprekspartners voor gemeente.
-Men wil overleg en afstemming over beplanting en beplantingswijze (voor/achter hek)
-Duidelijk afspraken over storingsmeldingen en oplossing daarvan door beheerder/vereniging.
-Hek moet te allen tijde door bewoners handmatig te bedienen zijn.
-Rekening houden met maten en ruimte achterste parkeerplaatsen.
-Parkeerhof is geen speelplaats, te maken keuze moet daar niet afhankelijk van zijn. Does en don’ts vastleggen in huishoudelijk reglement.

3. Besluit van de leden
Na alle overwegingen wordt voorgesteld om te stemmen voor één van de drie mogelijkheden:
1. Optie Opnieuw onderhandelen met IJdelta.en/of gemeente
2. Optie Hekken + mechanisch schuifhek.
3. Optie Hekken + beugels
Er wordt alleen gestemd door eigenaren van parkeerplaatsen. Dit is vastgelegd in de statuten. Voor wijziging van de statuten moet 100% van de vereniging instemmen. Dit is nu niet aan de orde.


Stemming: Blok 9a
1. 11 stemmen
2. 16 stemmen
3. 3 stemmen
Stemming: Blok 27a
1. 7 stemmen
2. 15 stemmen
3. 6 stemmen


Besluit van de leden 9a en 27a: plaatsing hekken, beplanting en mechanisch schuifhek. De besturen zullen plan voor inrichting verder uitwerken met IJdelta. Punten van aandacht: beplanting en inspraak, handmatige bediening /storingen, exacte plaatsing van hekken.


3. Beheerdersfunctie
a. Toelichting
Tom van der Wel licht ervaringen en voortgang i.v.m. beheersfunctie toe. Zie ook bijlage agenda en schriftelijke toelichting.

Contributie: Leden betalen contributie aan de vereniging, niet aan de beheerder. De middelen zijn bedoeld voor onderhoud, reserveringen en technisch en administratief beheer. Penningmeester van de vereniging ontvangt factuur van de beheerder en tekent wel of niet voor uitgaven. Penningmeester heeft huidige factuur van beheerder niet getekend omdat geleverde kwaliteit niet voldoende is. Er moet eerst beter gepresteerd worden.
Het is belangrijk dat leden de contributie betalen omdat dit geld van de vereniging zelf is en daarmee ook in eigen ‘hand’ blijft. De verenigingen kunnen kiezen voor andere werkwijze t.a.v. uitvoering beheer.
Het is niet mogelijk om slechts een deel van de contributie te betalen ivm slechte prestaties beheerder. Alle kopers hebben zich bij notariële akte verplicht lid te worden van de vereniging en de vast te stellen contributie te betalen. Deze wordt jaarlijks na afronding van het boekjaar bepaald in de algemene ledenvergadering.

Het huidige driejarig contract met beheerder Zomers Buiten (wordt de Woonmaatschappij(dWM)), loopt per 9 maart 2005 af. Drie maanden voor einde moeten de verenigingen beslissing nemen over verderevoortgang of niet.
De besturen geven vier mogelijkheden aan:
1. Ongewijzigde voortzetting voor 1 jaar.
2. Wel voortzetting maar technisch beheer in eigen hand nemen.
3. Andere beheerder.
4. Alle beheer in eigen hand.
Opmerkingen bij1.: Beter regelen, nieuwe afspraken en dWM daar aan houden. Op een aantal functies zijn kleine besparingen mogelijk.
Opmerkingen bij 2.: Technisch beheer in eigen hand leidt tot flinke besparingen per jaar. Ook bijdrage voor beheer vervalt (eu 25,- per jaar). Voor de uitvoering zullen er heel goede afspraken met leden moeten worden gemaakt om alle taken uit te voeren. Het huishoudelijk reglement moet daarin voorzien.
Opmerkingen bij 3.: Nieuwe beheerder zal zelfde kostenplaatje opleveren. Overdracht en opstarten administratie brengt wellicht weer moeilijkheden mee. Na kort onderzoek blijkt dat andere beheerders niet eenvoudig zijn te vinden.
Opmerkingen bij 4.: Op de vraag of het bestuur bij deze optie nog wil aanblijven wordt opgemerkt dat het huidige bestuur die verantwoordelijkheid niet zal nemen.
   
b. Vragen en discussie
-Het moet niet moeilijk zijn een andere beheerder te vinden, wel is de termijn wellicht kort.
-Eventuele voortzetting is voor 1 jaar.
-Wat is er tot nu toe goed en slecht gegaan?
De te verwachten prestaties waren onder de maat: geen of slechte facturering, moeizame communicatie omtrent onderhoud en bereikbaarheid voor klachten maar ook over afspraken en overleg en afhandeling van zaken.
De actiepuntenlijst wordt toegelicht: Herstellen hekwerken, diverse kapotte verlichting, herstel van tegelpaden na verzakking e.d.
Nadat de besturen in november een overleg hebben gehad met dWM zijn zaken verholpen. Extra toelichting hekwerken: deze zullen worden hersteld en opnieuw geplaatst door SBB met een extra ondergrondse verbinding. Probleem was onder meer dat de hekken formeel aan niemand zijn opgeleverd.
Incassoregeling voor contributie moet worden ingezet en afgerond voor einde van het jaar.
De ervaring voor de besturen met samenwerking dWM moet worden opgebouwd. Welke termijn stel je om die ervaring op te doen en vertrouwen te krijgen in samenwerking. dWM had professioneel moeten zijn. Dit is ook een voorwaarde voor verbetering, Dit kan worden afgedwongen door bijvoorbeeld facturen niet te betalen. Afgelopen jaar is de administratie gedaan maar overige prestaties vallen tegen.
De resultaten van overleg en de status van de actiepunten zullen op de website (IJbrug) worden gepubliceerd.
-Bij klachten moet contact worden opgenomen met servicedesk. Het is handig om ook de respectievelijke besturen in te lichten zodat zij weten wat er speelt. Het idee om alle klachten via het bestuur te laten lopen lijkt onpraktisch.
-dWM moet op afspraken over prestaties worden aangesproken, we moeten ze er aan houden, anders stopt de opdracht.
-dWM heeft beloofd om met de besturen gericht te kijken waar besparingen op de contributie kunnen worden gerealiseerd.
-dWM zou nog één jaar het voordeel van de twijfel kunnen krijgen.

c. Besluit van de leden
Er wordt voorgesteld om de stemming trapsgewijs te doen: eerst ja/ nee voortzetting contract dWM.
Daarna vervolgopties 1, 2, bij ja en 3 of 4 bij nee. De stemming wordt zodanig gedaan.

9a
Voortzetting dWM ja: 37 nee: 18
Voortzetting met totale pakket: 27 voortzetting exclusief technisch beheer: 26
Besluit van de leden 9a: ongewijzigde voortzetting dWM voor één jaar.

27a
Voortzetting dWM ja: 42 nee: 12
Voortzetting met totale pakket: 44 voortzetting exclusief technisch beheer: 10
Besluit van de leden 27a: ongewijzigde voortzetting dWM voor één jaar.

Besturen zullen contract voortzetten en toezien op uitvoering en prestatie.


4. Afsluiting
Opmerkingen over het verslag van de algemene ledenvergadering en dergelijke worden op de algemene ledenvergadering in het voorjaar besproken.
De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
Gemaakt door: tvanderwel laatste wijziging: donderdag 03 of March, 2005 UTC [20:22:29] door tvanderwelNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
330 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.13 sec ]   [ Geheugengebruik: 1.17MB ]   [ 36 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]