Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

Notulen vergadering Kleine Rieteiland van 17 september

afdrukken
Verslag Informatie avond Kleine Rieteiland
17 SEPTEMBER 2003Aanwezig: Aan dit verslag zit een aparte lijst van de aanwezigen bijgevoegd.

1. Opening
Mw. M. de Lange opent de avond en licht het programma kort toe. Het Definitief Ontwerp voor de Openbare Ruimte voor het Kleine Rieteiland is een vastgesteld product. Ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Die worden hier toegelicht.

2. Definitief Ontwerp van de openbare ruimte (DO-or)
De presentatie van het DO-or wordt verder niet verslagen.

Vragen aan de hand van de presentatie:

1. Kan het gras dat tussen de betonstenen groeit worden gemaaid? Ja, een vlakke ondergrond kan worden gemaaid. Dit zal worden gedaan door de beheerder Stadsdeel Zeeburg (SDZ)
2. Kan je met een rollator of hoge hakken op de betonstenen lopen? Ja, met een rollator zal geen probleem zijn. Hoge hakken en gras zijn een lastiger combinatie.
3. Hoe is het parkeren op het Kleine Rieteiland geregeld? In de dwarsstraatjes (Diemerparklaan en Ruisrietstraat) komen 16 parkeerplaatsen voor bezoekersparkeren. In de Lisdoddelaan is parkeren niet toegestaan. Het Stadsdeel zal daar ook op handhaven. Bij ruimtegebrek moet worden uitgeweken naar andere eilanden. In de gemeenteraad is voor de eerste fase van IJburg besloten dat de parkeernorm mag worden opgehoogd naar maximaal 1,25 parpeerplaats per woning. Voor het Kleine Rieteiland zal dit voor de openbare ruimte geen effect hebben. Voor het Haveneiland West (HvE-W) en het Grote Rieteiland zal wel bekeken worden of er extra parkeercapaciteit in de openbare ruimte kan worden gerealiseerd.

In het huidige DO-or is het graniet (ter plaatse van de rijweg) vervangen door een antracietkleurige grasbetonsteen. De redenen voor deze verandering zijn technisch. Allereerst zal het open deel van de bestrating, als gevolg van het vele in- en uitdraaien van auto’s naar de woningen, stuk worden gereden. Het graniet bestaat immers uit losse stenen, zonder verband. De bestrating mag bovendien alleen op zand worden gefundeerd (in verband met afspraken over waterhuishouding). Dit alles leidt tot een onbeheerbare situatie. Vandaar de zoektocht naar een ander materiaal. Het feit dat de betonstenen goedkoper zijn heeft hierbij geen rol gespeeld.

Een groot aantal aanwezigen ervaren deze beslissing toch als een kwaliteitsvermindering. De gemeente heeft toegezegd dat de bewoners gezamenlijk zelf met een alternatief voorstel mogen komen. Hiervoor zal de Vereniging van Kaveleigenaren en de Kopersvereniging 38a/c gevraagd worden een kleine afvaardiging van de gehele groep bewoners samen te stellen. Na het bekend maken van deze groep aan de gemeente zal de gemeente een bijeenkomst met deze personen organiseren om hen bij te praten over alle relevante randvoorwaarden (techniek, financieel, uitstraling, beheer en dergelijke). Aan Projectbureau IJburg en de beheerders van IJburg zal één alternatief materiaalvoorstel voor beoordeling worden voorgelegd.

Kleine afstemmingskwesties

Inzage DO
Een aantal bewoners heeft ontwerpen aangeleverd zodat het ontwerp voor de openbare ruimte afgestemd zou kunnen worden op reeds bekende inritten. De Lange geeft aan dat zij niet precies weet welke ontwerpen wel/niet zijn verwerkt. Dit wordt uitgezocht. Voor het overige is het verzoek aan de bewoners om het DO hierop te controleren en eventuele punten van afstemming te melden aan het Projectbureau.

Het DO zal op de volgende wijze beschikbaar worden gesteld:
· De Vereniging van Kaveleigenaren Kleine Rieteiland en de Kopersvereniging 38a/c krijgen elk een papieren exemplaar opgestuurd;
· Daarnaast zal het DO digitaal beschikbaar worden gesteld aan zowel de Vereniging van Kaveleigenaren, de Kopersvereniging en op IJburg Extranet (met name ten behoeve conortia).
· Ook bij de Zandloper (voorpost Stadsdeel Zeeburg op IJburg) komt een papieren exemplaar ter inzage.


Stand van zaken beschikbaarheid DO· De papieren en digitale exemplaren van het DO worden in week 42 verstuurd aan de Vereniging van Kaveleigenaren en de Kopersvereniging 38a/cStand van zaken info kavels· In het DO zijn alleen gegevens van de kavelnummers 20/21/22/23/24/24A (allen Waterstad 1) verwerkt in het Definitief Ontwerp. Tevens is een verzoek verwerkt om de boom voor kavel 12A naar rechts te verschuiven. Deze boom is 1.20m verschoven; dit is de maximale verplaatsingsafstand. Andere ontwerpen zijn na de gestelde deadline of helemaal niet ingediend.Dit betekent dat de kaveleigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor afstemming ontwerp op openbare ruimte. Voor de kavels waar wel al ontwerpen voor beschikbaar zijn maar die nog niet zijn meegenomen in het DO kan in overleg worden gekeken hoe eventuele knelpunte op te lossen zijn mits dit binnen twee weken na het verschijnen van dit verslag via bijgaand emailadres aan het Projectbureau wordt gemeld.Verzoeken betreffende het verschuiven van lichtmasten zijn niet meegenomen. De definitieve lokaties van de lichtmasten worden bepaald aan de hand van de definitieve verkaveling, zo goed mogelijk rekening houdend met inritten en bomen.Voor (nieuwe) kopers die nog geen ontwerp hebben gemaakt geldt dat zij in hun ontwerp rekening moeten houden met het ontwerp voor de openbare ruimte.

Verlichting
De huidige verlichting op het eiland is een tijdelijke verlichting. In de definitieve situatie komt er een Fryso Kramer verlichtingsarmatuur(armatuur Industria) op een mast van 4 meter hoogte.Bomenkeuze
Voor het Kleine Rieteiland is de voorkeur uitgesproken voor de Aesculus carnea (Roodbloeiende paardenkastanje). Deze keuze is gemaakt op basis van een boomadvies. De boom is in principe geschikt voor deze locatie. Het Stadsdeel heeft ingestemd met deze boomkeuze en zal de boom ook naar behoren onderhouden. In dit advies is het signaal over de ziekte dat tijdens de vergadering wordt afgegeven door de bewoners nog niet meegenomen.

3. Groene gevel
In het Stedenbouwkundig concept van John Bosch zijn de groene gevels op het Kleine Rieteiland een beeldbepalend uitgangspunt. In de praktijk blijkt de gemeente niet af te kunnen dwingen dat bewoners ook daadwerkelijk een groene gevel maken. Wel kan en wil de gemeente in de openbare ruimte rekening houden met een ruimte van 20 centimeter aan de gevel, waarin bewoners op eigen initiatief een groene gevel kunnen realiseren. Een beplantingsadvies van het Stadsdeel Zeeburg zit in de informatiemap gevoegd.
Uit de discussie over de groene gevel, blijkt dat bewoners geconfronteerd worden met een toetsing door het supervsieteam en/of welstand die een muurconstructie vereisen die geschikt is voor een groene gevel. Het stoort bewoners dat dit gebeurt, terwijl nu blijkt dat de bewoners niet verplicht zijn en/of verplicht kunnen worden een groene gevel aan te leggen. Bovendien bestaat de stellige indruk dat er door het supervisieteam/welstand verschillend wordt getoetst op de bouwplannen.
Projectbureau IJburg gaat uitzoeken hoe het supervisieteam toetst zal hier zonodig op bijsturen.


4. Waterkering
De waterkering is op dit moment nog niet afgesloten door hekken. De definitieve afsluiting is pas mogelijk als een aangesloten blok is gerealiseerd. De huidige situatie leidt echter tot overlast van de bewoners.
De volgende afspraken worden gemaakt:
· De gemeente zal op zeer korte termijn “Verboden Toegang” borden plaatsen.
· In overleg met de beheerder van de waterkering zal de gemeente onderzoeken of het mogelijk is tijdelijke hekken te plaatsen, bij bijvoorbeeld 3 à 4 aaneengesloten huizen. Het is dan de bedoeling dat bij een volgende aaneengesloten oplevering de hekken worden verplaatst.

Stand van zaken:· De verbodsborden zijn besteld. De levertermijn hiervoor is ongeveer 3 weken. Na levering zullen de borden zo spoedig mogelijk worden geplaatst.· Voor een meer structurele oplossing wordt een plan ontwikkeld voor de afsluitiong van niet in gebruik zijnde kavels (ook in verband met discussie over kavelskasten) in samenwerking met consortia en nutsbedrijven.


5. Resterende vragen/ onderwerpen
Afvalinzameling
Op het Kleine Rieteiland heeft het stadsdeel afgezien van het Ondergronds Breng Systeem (OBS), zoals dit in het Stedenbouwkundig Plan voor het Haveneiland en de Rieteilanden West nog staat opgenomen. In plaats daarvan zal er per huishouden een container (Kliko) aan de bewoners ter beschikking worden gesteld. Dit is conform het beleid van het Stadsdeel Zeeburg. In het DO zijn de plaatsen gemarkeerd waar elke week de container ter lediging kan worden aangeboden.
Door de aanwezigen wordt gevraagd wat de status is van dit beleid. Het stadsdeel gaat dit uitzoeken en dit vervolgens terug naar de bewoners. De Lange meldt dat ook de consortia nog met het Stadsdeel in discussie zijn over de vorm van afvalinzameling.

Stand van zaken:· Het Afvalbeleid voor IJburg is door het Stadsdeel Zeeburg in februari 2001 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en de Commissie SDW. In deze notitie staan zijn de verschillende inzamelmethoden globaal omschreven. Daarnaast is aangegeven waar welke inzamelmethode dient te worden toegepast. In de notitie wordt onderscheidt gemaakt in de individuele, de inpandige en de ondergrondse inzamelmethode.

Vaarmogelijkheid tussen Kleine Rieteiland en Diemerpark
Bewoners zijn teleurgesteld over de verwachtingen die zijn gewekt ten aanzien van de vaarmogelijkheden ten zuiden van het Kleine Rieteiland. De Lange geeft aan dat voor de gemeente natuurontwikkeling voor het gebied ten zuiden van het Kleine Rieteiland altijd uitgangspunt is geweest. Het gebied zal worden beheerd en onderhouden als een natuurontwikkelingsgebied, zonder vaargeul. Er is wel een vaarmogelijkheid voor niet diepliggende boten zoals roeiboten, kano’s en kleinere zeilboten.
De Lange zal uitzoeken waar bewoners hun klacht hierover kwijt kunnen.

Stand van zaken:· Bewoners kunnen een brief sturen naar Projectbureau IJburg t.a.v. Dhr. I. Roovers.

Kavelkastjes
Een tijd geleden is een van de kavelkastjes op de vrije kavels “ontploft”. De bewoners ervaren dit als onveilig en willen dat dit opgelost wordt. In samenwerking zullen consortia, gemeente en nutsbedrijven zorgen dat er een veilige situatie ontstaat.

Informatie-uitwisseling
Hierover zijn twee afspraken gemaakt:
· De gemeente opent op zeer korte termijn een emailadres waar bewoners van het Kleine Rieteiland hun vragen naar toe kunnen mailen.
· Over niet al te lange tijd zal de gemeente een vervolg van deze informatieavond organiseren. Dit zal idealiter plaatsvinden nadat er een voorstel voor een alternatief bestratingsmateriaal ligt.

Stand van zaken:· Het emailadres is: infokleinerieteiland@pmb.nl Dit emailadres is alleen bedoeld voor kopers/bewoners/ontwerpers van het Kleine Rieteiland die vragen hebben over de openbare ruimte van het Kleine Rieteiland die van belang zijn voor het maken van een ontwerp voor de eigen woning. · Alle andere vragen kunt u kwijt bij Vivan Mell via het emailadres ijburg@zeeburg.nl


Gemaakt door: tibi laatste wijziging: zondag 26 of October, 2003 UTC [19:29:37] door tibiNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
177 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 1.03 sec ]   [ Geheugengebruik: 1.31MB ]   [ 40 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]