Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

voorbeeld huishoudelijk regelement

afdrukken
Concept 1: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Stichting Breedband IJburg
1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Dit reglement verstaat onder de statuten: de statuten van Stichting Breedband IJburg. De overige in dit reglement voorkomende begrippen hebben, indien deze ook voorkomen in de statuten, de betekenis die de statuten er aan geven.


2. BESTUUR

Aanbeveling en benoeming van kandidaten

02-1
Bij het opmaken van een aanbeveling voor een vacature draagt het bestuur er zorg voor dat de verschillende geledingen van de culturele en muzieksector, dan wel relevante kennis aangaande technisch zaken voldoende in het bestuur zijn vertegenwoordigd.

02-2 Benoeming
a. Hebben meer kandidaten dan het aantal in te vullen vacatures de volstrekte meerderheid van de ter vergadering aanwezige stemmen verworven, dan zijn zij benoemd die de meeste stemmen op zich hebben verenigd tot het aantal vacatures is bezet.
b. Indien bij een bestuursverkiezing een vacature onvervuld blijft, bepaald het bestuur of al dan niet op korte termijn in de vacature zal worden voorzien.
c. Zittende bestuurders kunnen na afloop van hun zittingstermijn door het bestuur opnieuw herkozen worden bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering aanwezige stemmen.

Aftreden bestuursleden

02-3
De zittingstermijn van bestuursleden is vastgesteld in de statuten. Elk jaar in de maand december stelt het bestuur het rooster van aftreden zonodig opnieuw vast. Het rooster van aftreden voor 2003:

Rooster
-
-
-
-

Bestuursleden kunnen op eigen initiatief op elk desgewenst tijdstip voor het aflopen van de zittingstermijn aftreden.

Taakverdeling en plaatsvervanging binnen het bestuur

02-5 De voorzitter
De voorzitter waakt in het bijzonder over de belangen van de stichting.
b. De voorzitter verzorgt bijeenroeping van vergaderingen van het bestuur.
c. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen.
d. De voorzitter ondertekent samen met de secretaris de notulen nadat deze door de betreffende vergadering zijn goedgekeurd.
e. De voorzitter ziet toe dat de genomen besluiten worden uitgevoerd, en indien gegeven, binnen de daarvoor gestelde tijdslimiet.
f. De voorzitter regelt in samenwerking met de penningmeester ontvangst en betaling van gelden door de stichting, voor zover het bestuur goedgekeurd.
g. De voorzitter draagt samen met de penningmeester zorg dat geen uitgaven worden gedaan door de secretaris, algemene bestuursleden, directie en projectmedewerkers die niet vooraf door hem/haar of de penningmeester zijn gefiatteerd, uitgezonderd die uitgaven die betrekking hebben op regelmatig terugkerende kosten.
h. De voorzitter is belast met al die werkzaamheden die geacht kunnen worden tot zijn taak te behoren.

02-6 De secretaris
a. De secretaris zal de voorzitter bijstaan in diens werkzaamheden en deze bij ontstentenis vervangen.
b. De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen.
c. De secretaris ondertekent samen met de voorzitter de notulen nadat deze door de betreffende vergadering zijn goedgekeurd.
d. De secretaris verzorgt in samenwerking met de penningmeester en de voorzitter de samenstelling van het jaarverslag dat na goedkeuring door het bestuur in de openbaarheid wordt gebracht. Zie tevens bepalingen aangaande verslagleggingen.
e. De secretaris is belast met al die werkzaamheden die geacht kunnen worden tot zijn taak te behoren.

02-6 De penningmeester
a. De penningmeester regelt in samenwerking met de voorzitter ontvangst en betaling van gelden door de stichting, voor zover het bestuur goedgekeurd.
b. De penningmeester draagt samen met de voorzitter zorg dat geen uitgaven worden gedaan door de secretaris, algemene bestuursleden, directie en projectmedewerkers die niet vooraf door hem/haar of de voorzitter zijn gefiatteerd, uitgezonderd die uitgaven die betrekking hebben op regelmatig terugkerende kosten.
c. De penningmeester verzorgt in samenwerking met de secretaris en voorzitter de samenstelling van het jaarverslag dat na goedkeuring door het bestuur in de openbaarheid wordt gebracht. Zie tevens bepalingen aangaande verslagleggingen.
d. De penningmeester is belast met al die werkzaamheden die geacht kunnen worden tot zijn taak te behoren.

02-7 De (alle, inclusief algemene) bestuursleden
a. Bestuursleden bepalen in overleg met de voorzitter de agendapunten van bestuursvergaderingen.
b. Bestuursleden verlenen desgewenst administratief werk in verband met de vergaderingen en de uitvoering der genomen beslissingen.
c. Bestuursleden zijn gebonden om na aftreden hun taken en eventueel door hun beheerde administratie aan het bestuur op ordentelijke wijze over te dragen.
d. De bestuurders zijn gemachtigd de correspondentie namens het bestuur te ondertekenen.
e. Voor die gevallen waarbij het niet mogelijk of gewenst is dat de stichting door het gehele bestuur wordt vertegenwoordigd zal het bestuur één of meer van zijn leden machtigen namens de stichting op te treden.
f. Voor die gevallen waarbij het niet mogelijk is dat de stichting door de voorzitter wordt vertegenwoordigd in het aangaan van contractuele verplichtingen zal het bestuur één of meer van zijn leden of leden van de directie of projectmanagement machtigen namens de stichting op te treden, dan wel contracten te ondertekenen.
g. De bestuursleden functioneren als een zogenaamd “bestuur op afstand”, hetgeen impliceert dat de projectorganisatie zo veel mogelijk wordt overgelaten aan projectmedewerkers, indien voldoende aanwezig. Het bestuur heeft een toezichthoudende rol ten opzichte van eventueel aangestelde directie, projectmanagement en projectmedewerkers.
h. De bestuurders zien toe op naleving van statuten en huishoudelijk reglement en op naleving van hetgeen is bepaald bij besluit van het bestuur en zoals vastgelegd in de notulen van bestuursvergaderingen.

Aanstelling van directie, projectmanagement en projectmedewerkers

02-8
Het bestuur is verantwoordelijk voor de aanstelling van een eventuele directie. De directie, indien aangesteld, is verantwoordelijk voor de aanstelling van projectmedewerkers e.d. al dan niet binnen een activiteitencommissie.

02-9
a. Het bestuur is gemachtigd de voorzitter of andere bestuursleden voor bepaalde tijd aan te stellen, d.w.z. een arbeidscontract aan te bieden als directeur of projectmanager/leider of projectmedewerker, zolang er geen spraken is van continuïteit van inkomende projectgelden, met dien verstande dat het niet mogelijk is een directeur, projectmanager/leider of projectmedewerker voor langer dan 12 maanden achtereen in dienst te nemen.
b. Maximaal 2 bestuursleden kunnen voor een periode van maximaal 12 maanden achtereen een aanstelling ontvangen.
c. Een bestuurslid met bovenstaande aanstelling kan deze maximaal drie keer of voor een periode van in totaal maximaal 36 maanden aangeboden krijgen.
d. Directie, projectmanagement en projectmedewerkers worden aangenomen op basis van een bepaalde termijn die in principe de projectperiode(n) van het(de) project(en) waarvoor zij zijn aangesteld niet overschrijdt. Indien zij bestuurders zijn, treden tevens de bepalingen onder a, b, en c hierboven in werking.

Bestuursvergaderingen

02-10 Oproeping tot vergaderingen
a. De oproeping tot de vergaderingen geschiedt door de voorzitter of de secretaris en dient ten minste zes dagen vóór de zitting aan de effectieve leden van het bestuur en eventuele geïnviteerden toe te komen.
b. De oproepingen worden schriftelijk aan de betrokkenen bezorgd.
c. Agendastukken en agendapunten dienen minimum X dagen voor de vergadering overhandigd of bezorgd te worden.
d. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of een bestuurslid dit wenselijk acht.

02-11
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door de secretaris, met dien verstande dat ingeval van ook diens ontstentenis of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet.

02-12 Het stemmen over zaken
a. Stemmen over zaken geschiedt zoals bepaald in de statuten en volgens onderstaande bepalingen.
b. Het stemmen over zaken geschiedt bij afroep dan wel bij handopsteken.
c. De meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist, waarbij onthouding van stemmen wordt beschouwd als het niet uitbrengen van een stem.
d. Indien de stemmen staken is het voorstel verworpen.
e. Elk lid van het bestuur heeft één stem.

02-13 Besluiten zonder vergaderen
Het bestuur kan ook besluiten zonder een vergadering te houden, met dien verstande dat dan een besluit alleen wordt geacht te zijn genomen, indien alle leden van het bestuur zich aantoonbaar, bijvoorbeeld in correspondentie voor het voorstel hebben uitgesproken. Zulke besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

02-14 Geïnviteerden
a. Het bestuur kan besluiten om al dan niet met betrekking tot bepaalde agendapunten personen te inviteren voor de bestuursvergadering, bijvoorbeeld als deskundige of als projectleider, en advies uit te brengen.
b. Elk bestuurslid kan zonder formaliteiten deskundigen uitnodigen op (voorbereidende) vergaderingen.
c. Het bestuur kan de geïnviteerde verzoeken advies uit te brengen, maar indien gestemd wordt over zaken of agendapunten kan de geïnviteerde geen stem uit brengen, noch verplicht het bestuur zich dit advies over te nemen in haar besluit.

02-15 Notulen
a. De secretaris is verantwoordelijk voor een ordentelijke archivering van de notulen.
b. Notulen worden opgemaakt door de secretaris of andere bestuursleden. In overleg wordt een notulist aangewezen.
c. De notulen moeten bevatten:
 de namen der aanwezige leden;
 de agendapunten, vergaderstukken en andere bespreeknotities;
 verslag van de genomen besluiten;
 verslag van gedane voorstellen;
 verslag van uitgebracht advies door geïnviteerde.
d. De notulen van de vergadering worden op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Desgevallend laat de voorzitter of secretaris (de notulist) de nodige opmerkingen of wijzigingen aan het verslag aanbrengen of in het volgend verslag opnemen.
e. De notulen worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

02-16 Ter kennisgeving van besluiten
De notulen en vergaderstukken, hoewel openbaar, worden alleen op verzoek aan derden of projectmedewerkers overhandigd. Indien gewenst worden derden of projectmedewerkers mondelijk of via memo’s en dergelijke over voor hun relevante besluiten ingelicht.


Kosten van het bestuur

02-17
Bestuursleden ontvangen een vergoeding voor de door hen ten bate van de stichting of een project in redelijkheid gemaakte kosten in overleg met de voorzitter of penningmeester in principe voorafgaand aan het maken van de feitelijke uitgave. Indien deze kosten worden gemaakt door de voorzitter, zal deze overleg plegen met de penningmeester en vice versa.

02-18
Representatiekosten (inclusief uitgaven voor geschenken) gemaakt door bestuursleden worden in principe niet vergoedt, tenzij vooraf overeengekomen met de voorzitter of penningmeester. Indien deze kosten worden gemaakt door de voorzitter, zal deze overleg plegen met de penningmeester en vice versa.


3. FINANCIEEL BEHEER

03-1
De stichting functioneert zonder Kascontrolecommissie

03-2.
Minstens eenmaal per jaar dient er een kascontrole te worden gehouden door de penningmeester en voorzitter in samenwerking met de betrokken projectmedewerkers over de besteding van de financiën.

03-3
Het boekjaar binnen de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december.

03-4
Het bestuur van de stichting is gehouden aan de bepalingen onder Kosten van het bestuur (punt 02-17 en 02-18).

03-5
Directie en projectmedewerkers verzorgen de financiële projectrapportage aan de voorzitter en de penningmeester. In overleg wordt de rapportage zonodig uitgebreid en gecorrigeerd, en vervolgens ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur.

03-6
Indien niet vereist door de subsidiegever(s), maar wel gewenst en mogelijk geacht door het bestuur nodigt deze een onafhankelijke accountant uit om een controle op de (project)administratie uit te voeren en daarvoor een verklaring af te geven.

03-7
In geval van ontbinding van de stichting wordt de bestemming van het batig saldo van de stichting vastgesteld door het bestuur.


4. VERSLAGLEGGING PROJECTEN & JAAROVERZICHT

Projectverslagen

04-1
Directie en projectmedewerkers verzorgen de financiële en narratieve projectrapportage aan respectievelijk de voorzitter en de penningmeester en de voorzitter en de secretaris. In overleg wordt de rapportage zonodig uitgebreid en gecorrigeerd, en vervolgens ter goedkeuring aangeboden aan het bestuur.

04-2
De stichting brengt een narratief en financieel verslag uit van ieder project dat door de stichting is uitgevoerd- ook als dit niet vereist is door de subsidiegever(s).

Jaarverslagen

04-3
De secretaris, penningmeester en voorzitter verzorgen de samenstelling van het jaarverslag. Hierbij richt de secretaris zich op de narratieve verslaglegging en de penningmeester op de financiële verslaglegging.

04-4
Indien de financiën het toelaten, d.w.z. indien er voldoende overhead, apparaatskosten of eigen vermogen is, laat de penningmeester een financiële audit uitvoeren door een onafhankelijke accountant. Deze controle heeft prioriteit boven eventuele andere beoogde uitgaven en reserveringen op het eigen vermogen van de stichting.

04-5
Het jaarverslag kan na goedkeuring door het bestuur in de openbaarheid gebracht worden.


5. WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

05-1
Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden aangebracht indien zij in een bestuursvergadering met minstens twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen zijn aangenomen en twee derde van de bestuurders aanwezig is.

05-2
De bepalingen in dit reglement worden (jaarlijks) opnieuw beoordeeld tegen het licht van de belangrijkste beleidlijnen die de stichting uiteenzet in haar jaarverslag. Indien nodig worden wijzigingen en toevoegingen onder de bij bepaling 05-1 genoemde voorwaarden doorgevoerd.


ONVOORZIENE GEVALLEN

06-1 In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur.


GOEDKEURING

Goedgekeurd door het bestuur van Stichting Breedband IJburg in de bestuursvergadering van de ……………
te....

Namen en handtekeningen van de bestuursleden:

Gemaakt door: Serge laatste wijziging: woensdag 06 of April, 2005 UTC [06:27:44] door SergeNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
170 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.12 sec ]   [ Geheugengebruik: 1.18MB ]   [ 36 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]