Huishoudelijk Reglement

 
Beheervereniging blok 9a/27a te IJburg/Amsterdam
Huishoudelijk Reglement

Dit Huishoudelijk reglement heeft betrekking op de Beheervereniging blok 9a/27a te IJburg/Amsterdam en geeft uitvoering aan Art. 16, lid 2 van de statuten van genoemde beheervereniging.

Begrippen:


Leden zijn erfpachters van de eengezinswoningen respectievelijk de parkeerplaatsen gelegen in blok 9a/27a op het grote Rieteiland te IJburg/Amsterdam.

Huurders zijn gebruikers van de woningen en parkeerplaatsen van erfpachter De Woonmaatschappij. De Woonmaatschappij verplicht zich haar huurders op de hoogte te stellen van dit reglement, alsook van wijzigingen. Ook verplicht zij zich om dit reglement na vaststelling onlosmakelijk onderdeel te maken van nieuw te sluiten huurcontracten met huurders.

Verkeersareaal is het tussen de parkeerplaatsen gelegen gemeenschappelijke voetpad en het afsluitbare achterpad tussen de woningen en schuren. Tot het verkeersareaal worden ook de infrastructurele voorzieningen voor de parkeerplaatsen en achterpaden gerekend.

Parkeerplaatsen bevinden zich binnen genoemde blokken en worden gebruikt door erfpachters en huurders die op grond van een koop- of huurovereenkomst het exclusieve recht tot gebruik hebben verworven.

Leden en huurders worden geacht erop toe te zien dat er normaal gebruik gemaakt wordt van verkeersareaal en parkeerplaatsen.

Algemeen

Doel van dit reglement is regels te stellen voor de leden en huurders.

Artikel 1
Te allen tijde worden gebruikers van het verkeersareaal en parkeerplaatsen geacht geen overlast te veroorzaken voor de andere gebruikers en omwonenden.

Verkeersareaal

Doel is een doorgang te bieden vanaf de openbare weg naar de eigen woning.

Artikel 2
Het verkeersareaal dient te worden vrijgehouden van obstakels, zoals: (tuin) afval, tuinaarde, tegels en alle andere ongerechtigheden anders dan bij normaal gebruik daar achtergebleven.

Artikel 3
Het verkeersareaal mag niet als opslag gebruikt worden, noch op de grond, noch bevestigd aan een schuur of hek aan gangpadzijde. Dus bijvoorbeeld geen kinderspeelgoed laten slingeren, fietsen of kruiwagens parkeren, tafels en stoelen te plaatsen of ladders opslaan.

Artikel 4
Het is niet toegestaan reparaties, herstelwerkzaamheden of wijzigingen aan het verkeersareaal zelf ter hand te nemen, zoals bijvoorbeeld aan verlichting, tegelpad, hekken e.d. Bij niet-functioneren dient onmiddellijk melding te worden gemaakt aan de door de beheervereniging aangestelde beheerder en het bestuur.

Artikel 5
Leden en huurders zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden en onkruidvrij houden van het verkeersareaal ter hoogte van de eigen woning.

Parkeerplaatsen

Doel is een mogelijkheid te bieden aan leden of huurders om te parkeren op eigen plaats in het verkeersareaal.

Artikel 6
Het is niet toegestaan reparaties, herstelwerkzaamheden of wijzigingen aan parkeerplaatsen zelf ter hand te nemen, zoals bijvoorbeeld aan verlichting, tegelpad, hekken e.d. Bij niet-functioneren dient onmiddellijk melding te worden gemaakt aan de door de beheervereniging aangestelde beheerder en het bestuur.

Artikel 7
In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist de ledenvergadering.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 10 mei 2005

Ondertekening door de voorzitter van de vergadering

Gemaakt door: meelberg laatste wijziging: zatedag 11 of June, 2005 UTC [16:53:03] door meelberg

Het originele document is beschikbaar op http://http://www.ijbrug.nl/ijburg//tiki-index.php?page=Huishoudelijk+Reglement