IJmeerbrug werkgroep

 
Werkgroep Stop de IJmeerbrug

Eigen site *in opbouw*: www.ijmeerbrug.org (cache)

contact werkgroep: wg_ijmeerbrug@euronet.nl
mobiel: 06 - 106 98 933

Leden
Katja Maliangkay
Jacques Sleijpen
Xandra Lammers
Chris Odijk
Jan Lammers uit Aalten
D. Kumar
Jan Erik Burger
Jeroen VerhulstDoelstelling
Het boven water krijgen van de zin en onzin over de IJmeerbrug, de ontsluiting van Almere. In eerste instantie gaat het hier om
  • Duidelijkheid verkrijgen en verschaffen.
  • Checken dat IJmeerbrugplannen niet ten koste gaan van leefbaarheid op IJburg o.a. d.m.v. kijken naar de uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken naar luchtvervuiling, geluidsoverlast, levensverwachting van bewoners naast de snelweg (ALS de voorgenomen OV verbinding in combinatie is met een snelweg).
  • Meedenken met de politiek en deze zonodig bij te sturen.
Daarna kunnen we altijd nog over gaan tot harde actie. wink

Nieuws

Inspraakreactie op de Structuurvisie Zuiderzeelijn (juni 2006)


Aan: Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Amsterdam, 6 juni 2006
Structuurvisie Zuiderzeelijn
Postbus 30316
2500 GH Den Haag


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maken wij bezwaar tegen het beleidsvoornemen van het Kabinet en de Structuurvisie Zuiderzeelijn, voorzover deze pleiten voor OV-oplossingen via het IJmeer, daarbij inbegrepen zowel integrale bereikbaarheidsalternatieven als regiospecifieke oplossingen. Aangezien het Kabinet zelf al heeft afgezien van de integrale bereikbaarheidsalternatieven, gaan wij verder alleen in op de regiospecifieke alternatieven.

Het IJmeer is onderdeel van de ‘natte as’ en de ‘ecologische hoofdstructuur’. Een eventuele IJmeerverbinding loopt door het werelderfgoed (UNESCO) de stelling van Amsterdam. De brug zal een historisch beeld – het eiland Pampus in de ruimte van het IJmeer – voorgoed aantasten.

Daarnaast geniet het IJmeer zware bescherming op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Dit is onder meer aangetoond door de uitspraak van de Raad van State van november 2004, waarin het bestemmingsplan IJburg-fase 2 werd vernietigd. Het IJmeer is aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ) in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Indien uit de beoordeling van plannen/projecten blijkt dat er negatieve significante effecten op de Speciale Beschermingszone (SBZ) optreden, kan het plan geen doorgang vinden tenzij:
1) er sprake is van een plan waarbij geen alternatieve oplossingen aanwezig zijn;
2) het gaat om dwingende redenen van groot openbaar belang (met inbegrip van redenen van sociaal-economische aard);
3) daarbij alle compenserende maatregelen genomen worden die noodzakelijk zijn om de samenhang van Natura 2000 te bewaren.

ad 1) Het bestaande tracé via de Hollandse Brug biedt een prima alternatief voor een OV-verbinding via het IJmeer. Het betreft in dit verband met name woon-werkverkeer, van Almere Pampus naar Amsterdam, Schiphol. Woon-werkverkeer leent zich bij uitstek voor Snel Vervoer op Aanvraag (SVA). Wij pleiten dan ook voor een snelle busverbinding Almere – werkgebieden Noord-Holland (Superbus), of een RER (hoogfrequente stoptrein) – Schiphol – Almere via de Hollandse Brug en het bestaande tracé.

ad 2) Er zijn weliswaar redenen van groot openbaar belang – dat wil zeggen economische en sociale belangen – maar deze zijn niet dwingend. Aangetoond is dat de regiospecifieke alternatieven leiden tot een bescheiden groei van de werkgelegenheid en economische groei in Amsterdam (minder dan 1%). Voor Almere noch voor de rest van Flevoland wordt een toename van de werkgelegenheid verwacht als gevolg van de verbeterde bereikbaarheid (zie blz. 45 Structuurvisie Zuiderzeelijn). Evenmin zal Almere als woongebied aantrekkelijker worden (zie blz. 48 Structuurvisie Zuiderzeelijn). Wij willen u verder wijzen op de toets van het Centraal Planbureau die aantoont dat de baten van de verschillende OV-alternatieven via het IJmeer heel klein zijn, en soms zelfs negatief. Ook zijn de kosten veel hoger dan eerder beraamd. De regionale werkgelegenheidseffecten zijn gering en er kan niet met zekerheid worden gezegd waar ze optreden (zie p. 55 van de Structuurvisie Zuiderzeelijn).

ad 3) De vraag is of dergelijke maatregelen ter compensatie in het betrokken gebied (kunnen) worden genomen. Bij de aanleg van IJburg heeft de gemeente Amsterdam de belofte gedaan dat er zou worden gecompenseerd. De gemeente Amsterdam is deze belofte maar ten dele nagekomen. De overheid is wat dit betreft dan ook onbetrouwbaar gebleken. De partijen die betrokken zijn bij de Toekomstvisie IJmeer 2005, hebben als oplossing voor dit ‘probleem’ bedacht dat het beter zou zijn wanneer de natuur vooraf wordt gecompenseerd. Aangezien er in de Randstad geen ruimte voor compensatie meer zou zijn, zou deze moeten plaatsvinden in de Flevopolder. Wij denken niet dat veel Randstedelingen een dergelijke oplossing zullen kunnen waarderen.

Wij denken dat de kans groot is dat het plan voor de IJmeerverbinding bij de rechter zal sneuvelen op grond van het ontbreken van een dwingende noodzaak en beschouwen nader onderzoek naar dit plan dan ook als een verspilling van belastinggeld.

Wij verzetten ons verder met klem tegen de visie van een dubbelstad Almere-Amsterdam. Onze procedurele bezwaar richt zich op het feit dat in het kader van de besluitvorming door Almere en Amsterdam diverse stukken zijn ingebracht die op geen enkele wijze in een inspraakprocedure getoetst zijn aan de opvattingen van de betrokken bewoners, b.v. de IJburgers. Evenmin zijn deze voorgelegd aan de democratische lagere bestuursorganen (gemeenteraad, Provinciale Staten). Technisch-juridisch bestaat daartoe misschien (nog) geen verplichting, maar het lijkt ons zinnig dat de minister en het Kabinet begrijpen dat een pamflet als de Toekomstvisie IJmeer 2005 slechts de opvattingen van een aantal locale bestuurders verwoordt.

Inhoudelijk kunnen de volgende bezwaren tegen deze visie worden ingebracht.

Almere moet zich voor de werkgelegenheid niet uitsluitend – en zelfs niet hoofdzakelijk – op Amsterdam oriënteren. Het moet zich onttrekken aan de slaapstadpositie door zelf meer werkgelegenheid te creëren. Al te vaak wordt er te gemakkelijk van uitgegaan dat een vergrote bereikbaarheid automatisch zal leiden tot verschuiving van de bedrijvigheid van Amsterdam naar de polder. Het CPB heeft er reeds op gewezen dat er evenzeer aanwijzingen zijn dat de beperkte bedrijvigheid uit de polder juist zou verhuizen naar Amsterdam en omgeving, wat de mobiliteitsbehoefte zal aanzwengelen (zie de Second Opinion van het CPB op de Kosten en Batenanalyse (KBA) van de Planstudie Schiphol-Amsterdam – Almere). Een dubbelstad zou wel eens niet kunnen ‘werken’ als er sprake is van ongelijkwaardige partners.

Daarnaast zijn buitendijkse oplossingen voor woningbouw in het IJmeer onnodig, kostbaar en onverantwoord in verband met de verwachte zeespiegelstijging. Het IJmeer functioneert nu als waterberging. Het is begrijpelijk dat Almere en de hoofdstad willen uitbreiden, maar er zijn grenzen en het IJmeer is er een van. In dit verband wijzen wij op de belofte die het Kabinet reeds in januari 2002 heeft gedaan om het IJsselmeer, Markermeer, IJmeer en de randmeren in de toekomst ongemoeid te laten in verband met de functie van deze meren als waterbergingsgebieden. Deskundigen van Rijkswaterstaat hadden toen al vastgesteld dat het oppervlak van het IJsselmeer en Markermeer door buitendijkse landaanwinning, zoals IJburg, te veel was afgenomen.

Bovendien blijkt dat de uitbreidingen van Amsterdam niet steeds even succesvol zijn geweest. Hierbij valt te denken aan Amsterdam Zuid-Oost, waar momenteel een ingrijpende herstructurering plaatsvindt. Het belastinggeld dat met het plan voor een dubbelstad en de IJmeerverbinding gemoeid is, kan nuttiger besteed worden door verbetering van bestaande wijken en hier woningbouw toe te voegen, zoals momenteel gebeurt in Amsterdam-Noord. Ook kunnen de Haarlemmermeer en de Bollenstreek voor woningbouw in aanmerking komen. Deze liggen bovendien dichterbij de werklocaties Schiphol en Amsterdam-Zuid. Het dubbelstadconcept is voorts niet gestoeld op feiten, maar op een ‘visie’. Het fictieve gehalte van het concept wordt blootgelegd door onderzoek van de regio. Het ROA-rapport Verkenning Regionale IJmeerverbinding toont immers aan dat de IJmeerverbinding met name ten goede zou komen aan Almere Pampus en Amsterdam Oost. Het betreft hier dus in wezen een relatief klein woongebied.

De noodzaak voor een IJmeerverbinding staat overigens ook volgens deze verkenning niet vast, omdat niet kan worden aangetoond dat de gewenste stedelijke ontwikkeling van Almere Pampus onmogelijk is zonder een IJmeerverbinding (zie blz. 76 VRIJ-rapport). Zonder buitendijkse westelijke uitbreiding zou de verbinding onvoldoende ‘vlees’ hebben. Dat wil zeggen dat de verbinding alleen nut heeft indien Almere buitendijks uitbreidt. Aangezien er voor Almere binnendijkse oplossingen zijn voor uitbreiding, vervalt de noodzaak voor Almere-Pampus en daarmee de IJmeerverbinding. Het baart ons grote zorgen dat bepaalde locale bestuurders inmiddels bezeten lijken van deze, in onze ogen, megalomane visie, wat niet veel goeds belooft voor de toekomst.

Evenmin is een IJmeerverbinding noodzakelijk voor het vergroten van de fijnmazigheid van het OV-netwerk en daarmee het functioneren van de Noordvleugel als onderdeel van het Stedelijk Netwerk Randstad, aangezien de Hollandse Brug hiervoor een goed alternatief biedt. De vraag is of de intensivering van de Noordvleugel als fysiek netwerk wenselijk is. Een IJmeerverbinding zal een verdere verstedelijking van het Noordelijke deel van de Randstad tot gevolg hebben, die de nu reeds drukbevolkte Randstad minder leefbaar zal maken. Het mag niet zo zijn dat de Randstadbewoners en masse voor een beetje leefbaarheid naar Almere zullen moeten vluchten! Bovendien bieden de moderne communicatiemiddelen ruim voldoende mogelijkheden voor de Randstad om als netwerk te functioneren, zonder dat dit schadelijke gevolgen heeft voor mens, dier en milieu.

Tot slot zouden wij willen wijzen op de huidige recreatieve functie van het IJmeer. Dit meer wordt momenteel intensief gebruikt door de recreatieve zeilvaart uit Amsterdam, Muiden, Almere, Naarden en Huizen. De aanwezigheid van bruggen is per definitie contra-indicatief voor de kwaliteit van het vaargebied. De aanleg van een eventuele IJmeerbrug vermindert de aantrekkelijkheid van het vaargebied voor de wat grotere schepen, ook al kunnen zij onder zo’n brug door. In Amsterdam wordt momenteel ingezet op nieuwe jachthavens, op Zeeburgereiland en in de Entrepothaven in Zeeburg. De IJmeerbrug zal een negatieve uitwerking hebben op deze plannen. Bovendien vermindert de brug de kwaliteit van bestaande jachthavens in Muiden en de Marina Muiderzand bij Almere.

Op grond van het bovenstaande willen wij u verzoeken af te zien van een OV-verbinding Amsterdam-Almere in het kader van de Structuurvisie ZZL, in welke vorm dan ook, voorzover deze via het IJmeer wordt geleid. Wij hopen van harte dat het gezonde verstand mag prevaleren.

Hoogachtend,


Katja Maliangkay Xandra Lammers

Jacques Sleypen Chris Odijk

Jan Erik BurgerTevens namens de overige leden van de Werkgroep Stop de IJmeerbrug (bewoners van IJburg)


__Gemaakt door: katja23b2 laatste wijziging: maandag 16 of April, 2007 UTC [10:08:07] door xandra

Het originele document is beschikbaar op http://http://www.ijbrug.nl/ijburg//tiki-index.php?page=IJmeerbrug+werkgroep